вторник, 14 ноября 2023 г.

Підготовка до Державної кваліфікаційної атестації вгрупі 11 з професії Електрогазозварник


Методичні рекомендацій

до виконання письмової атестаційної (дипломної)  роботи

Державна кваліфікаційна атестація є кінцевим результатом самостійної інди­відуальної навчальної діяльності учня,  яка підводить підсумки вивчення ним дисциплін, що передбачені навчальним планом підготовки за професією , та проходження всіх нав­чальних та виробничих практик.

Учень повинен підтвердити рівень загальнотеоретичної і спеціальної підготовки.

Основне призначення атестаційної роботи – продемонструвати рівень компетенцій учня і його вміння вирішувати конкретні теоретичні та практичні завдання, що спрямовані на виконання певного технологічного процесу.

Основні етапи письмової екзаменаційної роботи:


1. Вибір і затвердження теми.

2. Розробка завдання на письмову екзаменаційну  роботу, складання календарного плану виконання.

3. Опрацювання літературних джерел і складання плану роботи.

4. Збирання фактичного матеріалу під час виробничої практики на об’єкті дослідження.

5. Обробка графічного матеріалу із застосуванням комп’ютера.

6. Написання первинного варіанту тексту, подання його на ознайомлення керівнику .

7. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення письмової екзаменаційної  роботи.

8. Подання роботи керівнику - консультанту.

9.  Рецензування роботи.

10. Підготовка до захисту письмової екзаменаційної роботи (складання державної кваліфікаційної атестації), написання доповіді.

11. Захист письмової екзаменаційної роботи (складання державної кваліфікаційної атестації) у присутності Державної екзаменаційної комісії.

 Загальні вимоги до оформлення роботи

Дипломну роботу можна писати від руки, або друкувати .

Дипломна робота друкується засобами комп’ютерної техніки на аркушах білого паперу формату A4 (210 x 297 мм) через півтора міжрядкових інтервали, до тридцяти рядків на сторінці. Друк здійснюється лише з одного боку аркушу.

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве ─ 25 мм, праве ─ 10 мм, верхнє ─ 20 мм, нижнє ─ 20 мм.

Шрифт основного тексту – звичайний, 14рts Times New Roman. Абзацний відступ має складати 1,25 см, вирівнювання основного   тексту – по ширині. «Висячі рядки» не допускаються.

Шрифт друку повинен бути чітким, щільність тексту однаковою.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання роботи, можна виправляти (до двох виправлень на одній сторінці) за допомогою коректора та пасти виключно чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна відповідати  щільності основного тексту.


Заголовки

Заголовки структурних частин дипломної роботи («ЗМІСТ», «ВСТУП», «ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА»,  «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ») та назви розділів друкують великими літерами напівжирним шрифтом по центру симетрично до основного тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) напівжирним шрифтом з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Розділи роботи мають бути пронумеровані таким чином: після слова "РОЗДІЛ" ставиться його номер арабською цифрою (1, 2, 3), після номера ставиться крапка, потім друкується заголовок розділу.

Приклад:

РОЗДІЛ 2.  ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

 


Підрозділи роботи 2-го рівня нумеруються таким чином: "X.Y. Заголовок підрозділу", де X — номер розділу, Y — номер підрозділу в межах розділу. Після номеру ставиться крапка.

Відстань між заголовками структурних частин, назвами розділів та текстом повинна дорівнювати одному полуторному інтервалу .

Кожний розділ починають з нової сторінки, але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають суцільній нумерації. Кожний новий підрозділ починають на тій самій сторінці, на якій було завершено попередній, залишивши відступ у один рядок. Остання сторінка кожного розділу має бути заповнена текстом не менше, ніж на 2/3.

Рекомендована  література:

І.В.Гуменюк ,  О.Ф. Іваськів «Технологія електродугового зварювання».Київ. «Грамота»2006р.

І.В.Гуменюк, ,  О.Ф. Іваськів  «Обладнання і технологія газозварювальних робіт». Київ. «Грамота» 2005 р.

І.В.Гуменюк  «Обладнання та технологія зварювальних робіт». Київ. «Грамота» 2014 р.

О.Г.Александров «Будова і експлуатація устаткування для зварювання плавленням».Київ. «Техніка» 1998 р.

В.В.Хільчевський  «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів». Київ. «Либідь» 2002 р.

понедельник, 4 сентября 2023 г.

Охорона праці Група 7 04.09.2023рік

 Правила поведінки під час повітряної тривоги

ПРЕЗЕНТАЦІЯ - перегляньте презетацію, виконайте вказані в слайдах завдання

Початок нового навчального року для першого курсу здобувачів освіти з професії Машиніст крана (кранівник);стропальник

 Перше вересня олайн формат з виховною годиною на тему: Живе  і  буде  жити  Україна, ніхто не  спинить  крил  наших  політ!


4.09 20022

Знайомство і спілкування з першокурсниками офлайн  з дотриманям вимог безпеки якого хочеться постійно!
воскресенье, 26 марта 2023 г.

Тема програми: Експлуатація вантажопідйомних кранів Предмет: Експлуатація кранів та технологія робіт

 Вітаю! Шановні здобувачі освіти, ми приступаємо до вивчення теми №6   Експлуатація

вантажопідіймальних кранів у кількості 7 годин.
 Рекомендації щодо роботи на платформі :
Курс викладено на платформі   Google Classroom

Код курсу n6dwqua   

Для зручності дублюю курс на блозі.

Рекомендації 

 Застосовується  – ресурс Padlet -  це універсальна онлайн-дошка (онлайн-стіна) на якій  розміщений учбовий та дидактичний матеріал, файли і посилання на ресурси.  Щоб отримати доступ до матеріалу
необхідно натиснути на файл або посилання. 

Також для формування практичних умінь і навичок застосовується LearningApps  – онлайн-сервіс, який дозволяє
виконувати  інтерактивні вправи за допомогою яких  можна  перевірити і закріпити
свої знання в ігровій формі. Щоб самостійно  перевірити відповіді  натисни позначку «і» у верхньому правому куті.

Зверни увагу! Працюючи на онлайн – дошці можна переміщувати курсор «в різні сторони» і «вверх- вниз».
Бажаю успіху!

І етап           


ІІ етап     Тематичний контроль знань